Αρχική Travel Σχέδιο δράσης για έργα υψηλής προτεραιότητας σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς

Σχέδιο δράσης για έργα υψηλής προτεραιότητας σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς

6

Την εκπόνηση μελέτης για την κατάρτιση σχεδίου δράσης, που θα περιλαμβάνει τον μηχανισμό παρακολούθησης και διακυβέρνησης καθώς και τις διαδικασίες συνεργασίας των εμπλεκομένων μερών για την υλοποίηση των έργων υποδομών βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της χώρας, ζήτησε το υπουργείο Τουρισμού από την PRICEWATERHOUSECOOPERS (PWC). Η μελέτη βεβαίως θα εκπονηθεί εφόσον εγκριθεί η οικονομική προσφορά της PWC, την οποία ζήτησε το υπουργείο.

Επισημαίνεται ότι η ανάλυση και αξιολόγηση από το Υπουργείο Τουρισμού των προτεινόμενων παρεμβάσεων της μελέτης του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) «Ελληνικός Τουρισμός 2030 – Σχέδια Δράσεις», είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό 40 έργων υψηλής προτεραιότητας σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Τα συγκεκριμένα έργα αφορούν βασικές υποδομές, δίκτυα, μεταφορικούς κόμβους, βιώσιμη αστική κινητικότητα, κυκλική οικονομία, ενέργεια, υποστηρικτικές τουριστικές υποδομές και λιμενικές υποδομές.

Για την εξειδίκευση, ωρίμανση και υλοποίηση των παραπάνω έργων, απαιτείται ένας μηχανισμός που να εξασφαλίσει τον αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, να επιταχύνει την υλοποίηση των έργων και να διασφαλίζει τη συστηματική παρακολούθηση της προόδου των εργασιών και της επίτευξης των αποτελεσμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιμη η κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης που να περιλαμβάνει τον μηχανισμό παρακολούθησης και διακυβέρνησης καθώς και τις διαδικασίες συνεργασίας των εμπλεκομένων μερών για την υλοποίηση των έργων υποδομών βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα:

-Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιλεγμένων έργων υποδομής στον τουρισμό.

-Κατάρτιση 3ετούς πλάνου δράσης για την υλοποίηση των έργων, με χρονοδιάγραμμα των έργων που θα υλοποιηθούν κατά προτεραιότητα και των απαραίτητων ενεργειών οργάνωσης και προετοιμασίας για την υλοποίησή τους.

-Ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης των ενεργειών ωρίμανσης των έργων και προόδου των δράσεων υλοποίησής τους.

-Κατάρτιση πρότασης για τον μηχανισμό διακυβέρνησης με διαμόρφωση προτεινόμενων ρόλων των εμπλεκομένων μερών.

Η συνολική διάρκεια υλοποίηση του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 37.200 ευρώ με ΦΠΑ.

ΠΗΓΗ: tornosnews.gr

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions